Pe{terna crkva Sv. Spas kaj s. Vi{ni


      Crkvata se nao|a na okolu dva kilometri severoisto~no od s. Vi{ni, po kawonot na rekata Su{ica, na mestoto vikano "Trpezite". Postavena vo edna karpa, koja od podno`jeto pa do samiot objekt e vo visinska razlika od okolu 90 metri, sovladana so pat~e vkopano vo karpestiot teren, a vo ponovo vreme so betonski skali i `elezna ograda.Pogled na crkvata odnadvor.

      Prirodniot otvor na pe{terata se nao|a na ju`nata strana i e zatvoren vo dolniot del so kamen, vo koj e smestena vleznata vrata. Denes od stariot hram, napraven od drvena gra|a, ostanale samo tragi. Denes lo{ata sostojba na `ivopisot se dol`i pred se na neposrednoto vlijanie na atmosferskata vlaga, koja za vreme na vla`nite preiodi od godinata navleguva vo vnatre{nosta i predizvikuva mehani~ki erozii.

      Vo apsidalniot del e naslikana Sv. Bogorodica koja za prvpat e signirana kako Spiliotisa, t. e. Pe{terna, od tipot na Oranta, so maliot Hristos na gradite, a pod nea e naslikana golema kompozicija "Liturgiska slu`ba na Svetite arhierei": Sv. Vasilie Golemi i Sv. Jovan Zlatoust. Tie se poklonuvaat na Svetata trpeza na koja e polo`en maliot Hristos. Na severnata strana se naslikani Svetite vra~i - doktori: Sv. Kuzman i Damjan, a do niv Svetitelkite ma~enici: Sv. Marina, Sv. Nedela, Sv. Tekla i Sv. Petka.Sv. Nedela, Sv. Tekla, Sv. Kuzman i Sv. Damjan, freska vo crkvata.

      Nepoznatiot zograf ni se poka`uva kako soliden majstor koj svoite figuri mnogu ve{to gi vklopuva vo neramniot prostor, poradi {to tie ne gubat mnogu od realnosta na formite i proporciite. Realen e vpe~atokot deka naslikanite likovi vo ovie kompozicii zografot mnogu ve{to gi transformira preku edna monumentalna forma.

      Sumiraj}i gi na kraj celokupnite dosega{ni iska`uvawa na ovaa pe{terna crkva, bi zaklu~ile deka e so~uvan eden izvonreden i po svojata specifi~nost redok spomenik, kade {to ~ovekot isposnik, koristej}i gi prirodnite ubavini, napravil edno prijatno kultno mesto za svoite potrebi.

Kako se praznuva Spasovden vo ovaa crkva.