Mestopolo`ba na pe{ternite crkvi na bregot na Ohridskoto Ezero


Prevzemeno od oficijalnata Internet strana na Op{tina Struga.


      Podetalno za pe{ternite crkvi okolu Ohridskoto Ezero mo`ete da pro~itate vo knigata "Pe{ternite crkvi na bregot od Ohridskoto Ezero" od Goce Angeli~in - @ura. Isto taka, fondacijata "Soros - Makedonija" ima izraboteno veb strana kade {to mo`e da se pro~itaat informacii za nekoi od ovie crkvi.