Geografija na gradot


      Op{tinata Struga e locirana vo jugozapadniot del na Republika Makedonija, odnosno vo zapadno-centralniot del na pogolemiot etno-geografski region Makedonija. Taa e sostaven del od Ohridsko-Stru{kata Kotlina, koja e raspolo`ena me|u planinite Jablanica (Crn Kamen 2259 m.), Beli~ka Planina (1946 m.) i Mokra (1522 m.) na zapad, Gali~ica (2255 m.), Petrina (Goga 1737 m.), Pla}enska Planina (Kowarnik 1933 m.) i Ilinska Planina (Liska 1909 m.) na istok, Stogovo (2242 m.) i nejziniot ogranok Karaorman (2076 m.) na sever i rid~estiot predel Gora na jug. Taka zagradena, Kotlinata zafa}a povr{ina od 103.407 hektari.

      Iako porabena so visoki planini, Ohridsko-Stru{kata Kotlina e sepak dobro povrzana so sosednite oblasti. Na severozapad, po dolinata na Crn Drim, taa e soobra}ajno povrzana so Debarskata Kotlina. Na sever, po dolinata na Sateska i na prevalecot Preseka, e povrzana so Ki~evskata Kotlina, a na severoistok, po dolinata na Openi~ka Reka i preku prevalecot Bukovo, e povrzana so Prespanskata Kotlina. Na zapad, preku prevalecot ]afasan (931 m.) i dolinata na [kumba, dobro e povrzana so Republika Albanija. Vo ovoj pravec minuval i stariot rimski pat Via Egnacija {to go pvrzuval Dra~, preku Ohrid, Bitola i Solun so Carigrad. Kaj ]afasan se oddeluva eden krak za Kor~a i za Ju`na Albanija. Do po~etokot na 20-iot vek, preku selata Vi{ni i Gorna Belica, pod Krstec i preku predelot Golo Brdo bilo mo{ne `ivo {kodranskoto xade.

klikni za pogolem format klikni za pogolem format klikni za pogolem format
Republika Makedonija na evropskata mapa Mapa na Republika Makedonija Mapa na Makedonija

      Gradot Struga e lociran na ju`niot rab od Stru{koto Pole, koe e opkru`eno na zapad od planinata Jablanica, na istok od ridot Gabovski i grebenot Koparnik, na sever od planinata Karaorman i na jug od ve~noto Ohridsko ezero. Raspolo`ena na najseverniot del od ezerskiot breg, Struga e podelena na dve polovini so rekata Crn Drim, koja istekuva od ezeroto pravo niz srceto na gradot. Samata lokacija na Struga, vo isto vreme na reka i na ezero, mu dava na gradot edinstven {arm i ubavina.

      Op{tinata Struga e rasposlana srede drevni i son~evi ubavini, preto~eni vo bujnosta na prirodata i brojnite arheolo{ki lokaliteti. Grad so bogato kulturno nasledstvo i crkvi od 13 i 19 vek. Povolnata umereno-kontinentalna klima pridonesuva Struga 240 denovi vo godinata da se kape vo "toplite son~evi" zraci.

      Vo op{tinata Struga, momentno `iveat 35.509 `iteli od koi samo 18.000 vo gradot. Na povr{ina od 100 kilometri kvadratni so isklu~itelno povolni geografski, istoriski, kulturni i drugi prirodni resursi, glaven prioritet za regionalniot razvoj na Struga e turizmot, a ne zaostanuva ni razvojot na tekstilnata industrija, zemjodelieto, sto~arstvoto i {umarstvoto, no op{tinata e zainteresirana i za razvojot i unapreduvaweto na zemjodelieto, malite i srednite pretprijatija, koristeweto na {umite i za{titata na ezeroto, koe od 1980 godina e pod za{tita na svetskata organizacija "UNESKO".

      Grebenot Koparnik (1204 m.), {to se protega vo meridijanski pravec me|u Ohridskoto i Stru{koto pole se do bregot na Ohridskoto Ezero, pretstavuva prirodna granica me|u ohridskiot i stru{kiot kraj. Stru{kata op{tina zafa}a povr{ina od 50.703 hektari, odnosno polovina od vkupnata kopnena povr{ina na Ohridsko-Stru{kata Kotlina i edna tretina od vkupnata bregova linija na Ezeroto. Na taa povr{ina se nao|aat 50 sela i gradot Struga. Levo od Drim, na isto~niot podgor na Jablanica, se raspolo`eni selata Rado`da i Kali{ta, ~ii `iteli se zanimavaat so ribolov i so zemjodelstvo. Po zapadniot rab od Stru{koto Pole, na dopirot so planinskiot podgor, kade {to se pasi{tata i {umite, od edna strana, i lozjata, nivite i livadite, od druga, se raspolo`eni selata Radoli{ta, Oktisi, Vev~ani, Podgorci i Labuni{ta.

      Vo planinskiot podgor na Jablanica se raspolo`eni selata Mali Vlaj, Frangovo, Vi{ni i Gorna Belica. Selata od Debarski Drimkol se raspolo`eni okolu mali potoci i izvori, so isklu~ok na Lukovo koe e smesteno na edna {irinka vo Klisurata na Drim i seloto Jablanica, raspolo`eno vo dolniot tok na istoimenata reka. Drugite sela od Debarski Drimkol, {to vleguvaat vo Stru{kata op{tina, se: Boroec, Piskup{tina, Bezevo, Nerezi, Lakajca, Modri~ i Drenok. Naselenieto od Drimkol se zanimava so pe~albarstvo, kako kamenorezci, fasaderi, yidari i dr.

      Od desnata strana na Drim, vo pazuvite na Karaorman i vo slivot na Golema Reka, pritoka na Drim, se nao|a predelot Malesija. Vo nea se selata Prisovjani, Zba`di, R`ano i Lokov. Poseverno od Malesija e predelot Debarska @upa od koja dve sela, Burinec i Selce, koi gravitiraat kon Struga, se priklu~eni i administrativno kon Stru{kata op{tina.

      Na ju`niot podgor od Karaorman se raspolo`eni selata Mislode`da, Br~evo, Ta{maruni{ta, Toska i Poum, a pod niv, na rabot od Poleto, le`at selata Dabovjani, Gorno i Dolno Tate{i, Delogo`da i Koro{i{ta. Na dnoto od Stru{koto Pole le`at selata Vrani{ta, Moroi{ta, Misle{evo, Draslajca, Lo`ani, Novo Selo, Bixevo i Livada. Selata vo Stru{ko se od tipot zbrani.

Struga vo minatoto od zapisite na stranskite posetiteli

      Eminagata na ova ribolovi{te, vo eden zaliv, to~no na sredinata na ovaa kasaba Struga, podignal golem drven most na dvanaeset lakovi, dolg stopedeset ~ekori. Na toj most podignat e na golemi direci dvorec na eminagata. Toa e golem saraj. Na sredinata na toj dvorec na mostot se nao|a drvena porta. Sekoja ve~er pasvanxiite i vratarite ja zatvoraat portata na mostot taka {to nieden ~ovek ne mo`e da pomine od edna na druga strana zatoa {to sekoja ve~er na taa kapija na mostot ~etirieset do peeset vooru`eni redari dr`at stra`a i neizmeni~no go ~uvaat dvorecot se do zora za da ne pominat izbegani robovi, aramii, ubijci ili kradci na riba. Od taa pri~ina e podignata taa porta na dvorecot na mostot.

      Ovaa kasaba Struga e nijabet na ohridskiot kadilak. Toa e mala kasaba na peso~en teren pokraj ezeroto. Izgradena e na ~etiri mesta vo dolina obrastena so zelenilo. Vkupno ima trista so }eramidi pokrieni, tvrdo yidani ednospratni i dvospratni ku}i, so bav~i i lozja. Klimata e prijatna. Ima ~etirieset du}ani no bezisten nema, bidej}i ovie du}ani se dovolni.

      Niz ~ar{ijata te~e eden rakav od ezeroto i ima drven most. Site ~unxii od gradot gi vrzuvaat svoite ~unovi vo vodata {to te~e niz gradot.

      Vo ovoj grad se odr`uva golem godi{en pana|ur kade doa|aat ~etirieset do peeset iljadi lu|e; deset dena i deset no}i tuka vrie od pana|urska vreva. Toa e tolku golem saem {to ne mo`e da se opi{e. Nadvor od gradot se nao|aat trista pana|urski du}ani. Osven toa, na mestoto kade {to se odr`uva toj saem se podigaat iljadnici provizorni du}ani i tezgi kade {to se kupuva i prodava.

      Sekoja ve~er lu|eto se ka~uvaat vo deset do petnaeset ~unovi, palat svetla, izvlekuvaat mre`i i lovat riba. Ulovenata riba mu ja predavaat na eminot, ~un po ~un. Toj im ja prodava na trgovcite koi doa|aat od cela Rumelija. Tie pak pravat od ribata salamura so sol i vo golemi i mali bo~vi ja raznesuvaat ohridskata riba niz razni kraevi.

      Okolinata na ezeroto e ukrasena so mnogu bogati i dobro naseleni ~iflici. Niedno drugo ezero nema tolku raznovidni ribi kako ova. Posebno ribata jagula koja ovde ja ima i ima prijaten miris na mo{us i ambra. Taa e mnogu mrsna i koga e sosema sve`a od nejze se pravi kebap. Na onoj {to ja jade, taa riba mu dava golema sila. Taa se jade i koga ~ovek ima glavobolka. Ako ~ovek ja nasoli svojata glava i glavata na ribata ja stavi na svojata glava }e se oslobodi od glavobolkata. Vkusni se i ribite: {tuka, pastrmka, krap i belvica. Tuka ima na iljadnici vidovi ribi no ovie pet navedeni vidovi, za bo`je ~udo, voop{to nemaat miris na riba.

(Evlija ^elebi, 1668)

      Struga le`i vo ramnina i ostava ubav vpe~atok kako grad~e. Osven ezeroto za ubavinata na gradot pridonesuva mnogu i Drim koj tuka e {irok, bistar i dlabok...no toj pravi mnogu {teta, koga vodite nadoa|aat. Istekot na Drim e dosta dlabok a pri izlezot od gradot poplitok kade obrazuva rakavci. Toj vrti nekolku vodenici u{te vo gradot bidej}i vodata mu e mnogu brza i silna. Denes Struga ima 836 ku}i i 4312 `iteli. Od hristijanskata strana ima edna crkva i eden paraklis. Crkvata e posvetena na Sveti \or|i. Do crkvata ima golema u~ili{na zgrada koja mnogu pridonesuva za ugledot na Struga i stru`ani. U~ili{ta ima dve, ma{ko i `ensko a postoi i edna dvoklasna gimnazija. Vo ma{koto osnovno u~ili{te i vo gimnazijata ima 200 u~enici, a vo `enskoto u~at 80 - 90 devoj~iwa. Od turskata strana ima nekolku xamii i edno u~ili{te. Struga ima svoja ~ar{ija so 180 du}ani. Du}anite stru{ki se mnogu ubavo snabdeni so se. Do pred 50 godini se pameti pro~ueniot pana|ur vo Struga a mestoto vo poleto i denes se narekuva Pana|uri{te. Pazaren den vo Struga e sabota, a pazarot e mnogu bogat.

      Ima edna trgovija vo Struga koja nikoga{ nema da propadne. Toa e trgovijata so riba koja e mnogu silna bidej}i jagulata koja od Ohridskoto ezero najmnogu se izvezuva, se lovi vo golemi koli~ini edinstveno vo Struga. Na Drim, na zapadniot kraj od gradot ima posebni napravi so koi se lovi jagulata i so taa rabota mnogumina vo Struga se zanimavaat. Drimot tuka e pregraden so ograda i podelen so malo ostrov~e na dva rakavci, koga duva veter jug toj gi tera site jaguli od ezeroto vo Drim, koga pri takvo vreme u{te nema mese~ina toga{ doa|a ogromna masa ribi. Plovej}i niz Drim ribata se zadr`uva kaj ovie pregradi. Nautro ulovenata riba ja frlaat vo ambar a potoa se kole, se ~isti i se soli. Pri eden takov lov, koga duva jugot i nema mese~ina, se lovi i po 10.000 oki jagula. Potoa jagulata se raznesuva niz cela Turcija a dosta se prodava i vo Struga i Ohrid, dodeka e sve`a.

      Stru`ani ne se samo rabotni tuku i se poznati po svojata gostoprimlivost. Nema ku}a koja nema {irum da mu ja otvori vratata na gostin ili patnik. Stru`ankite pak se pro~ueni po ubavinata i se veli deka tamu nema da vidite nitu grda `ena nitu sakata. I starica od 80 godini go odr`ala svoeto telo ispraveno. Stru`ankite nosat dolgi ko{uli, zabun, xube bez rakavi vezeno so srma, kako i elek "ipoman" a na ~eloto dva tri dukati. Taa nosija, posebno vo Struga e napravena so mnogu vkus i rasko{.

      U{te ne{to za Struga. Se misli, kako narodot taka i patepiscite deka starata Struga ne le`ela na mestoto kade {to e sega. Nema ni starec ni dete koi nema da vi raska`at za starata Struga. Ja poka`uvaat na 15 minuti jugozapadno od dene{nata, kraj Ezeroto. Velat deka stariot grad se vikal Drimeni i deka toa bilo golem grad so 16.000 ku}i i so 24 crkvi, so plo{tad i palati na stolbovi. Navistina, i denes vo ezeroto, koga e bistro, mo`at da se vidat nekakvi yidovi i kaldrma. Pred da se dojde to toa mesto ima edno blato koe stru`ani go vikaat Klimetica.

(Branislav Nu{i}, 1892)