Fizi~kata kultura vo op{tinata


      Prvite po~etoci na fizi~kata kultura vo Struga datiraat u{te vo 1908 godina koga se formira gimnasti~koto dru{tvo "Crn Drim". Podocna se pojavuva i fudbalot koj vo 1923 godina se igra organizirano. Vo 1933 godina se prifa}a vesla~kiot sport. [ahot isto taka e poznat u{te pred Vtorata svetska vojna, no se igral neorganizirano, dodeka boksot i ping-pongot se javuvaat duri po osloboduvaweto.

      Vo proletta 1945 godina od razni strani se vra}aat vo Struga porane{ni sportisti. Po inicijativa na sekretarot na Okoliskiot komitet na SKOJ Dim~e Beleski, se formira fiskulturno dru{tvo "Karaorman" so pove}e sekcii. Za pretsedatel e izbran Galabin Kova~eski. Na 6 Januari 1946 godina se odr`a godi{no sobranie na koe se ozakoni postoeweto na Dru{tvoto, se donesoa pravila i programa i se izbra rakovodstvo. Vo 1946 godina se organizira natprevaruvawe za fiskulturnata zna~ka "Za Republikata - Napred", popularno nare~eno ZREN, koe so svojata programa i postavenost vo prv red slu`e{e za op{tiot razvitok na fizi~kite sposobnosti i za zdravjeto na mladinata i na {irokite narodni masi. Vedna{ po osloboduvaweto, mladinata i pionerite se anga`iraa za popravka na razurnatite igrali{ta i za izgraduvawe na novi objekti. Za pravilniot razvitok na fizi~kata kultura vo 1961 godina e formiran Op{tinski sojuz na organizaciite za fizi~ka kultura, vo koj se za~leneti site sportski dru{tva od teritorijata na Op{tinata Struga.

      Kako potvrda za golemiot interes vo op{tinata za sportot i fizi~kata kultura e postoeweto na mnogubrojni sportski dru{tva i klubovi, kako na primer, fudbalskiot klub "Karaorman", vesla~kiot klub "Crn Drim", rakometnite klubovi "Struga" i "Stru`anka", i mnogu drugi. Amaterskiot sport e osnoven vo Op{tinata so desetici godini nanazad i na toj fakt se dol`at site postignati uspesi na oddelni ~lenovi ili dru{tva. Za da se dobie pojasna pretstava za fizi~kata kultura vo op{tinata, potrebno e da se prika`at site sportski granki {to razvivale dejnost vo nea vo tekot na godinite.

      Vo 1907 ili 1908 godina, vo Struga se vra}a od Bugarija Naum P. Miladinov, poznat kako Naum~e Miladin, koj prethodno prestojuval i vo ^e{ka. [tom pristignal vo Struga, se zainteresiral za gimnastikata i ve}e vo 1909 godina formiral Gimnasti~ko dru{tvo. Vo ova dru{tvo bile za~leneti okolu 60 aktivni ~lenovi, predimno deca i mladinci. Vo 1910 godina Dru{tvoto u~estvuvalo na edna manifestacija vo gradot vo vrska so nekoja turska sve~enost. Bidej}i nemalo soodvetni spravi, ~lenovite na Dru{tvoto gi napravile na primitiven na~in, a gimnastikata bila dopolnuvana so razni pelivanski igri. Dru{tvoto davalo priredbi po selata od ova podra~je i vo Ohrid. Negovata dejnost normalno se razvivala do 1912 godina.

      Po zavr{uvaweto na Prvata svetska vojna, Naum~e Miladin povtorni gi zbira ~lenovite i ja obnovuva aktivnosta na Dru{tvoto koe raboti se do 1925 godina, koga toj so svoeto semejstvo zaminuva vo Bugarija.

      Vo mesec maj 1928 godina, po inicijativa na D-r Nikola Nezlobinski i na sreskoto na~elstvo, od ~isto politi~ki pri~ini se formira Sokolsko dru{tvo. Ovaa dru{tvo preku u~itelite pravi golemi usilbi da ja pribere mladinata i vo toa prili~no uspeva. Do 1930 godina Dru{tvoto poka`uva vidno rezultati i ~esto prireduva javni nastapi. Vo negov sostav se formira i tambura orkestar od 30 ~lenovi.

      Po smrtta na na~alni~kata Ivanka Bo{kovi}-Piqaga i po sudirite na politi~kite strui vo Struga okolu toa koj }e rakovodi so Dru{tvoto, nastanuva izvesna stagnacija. Zaradi toa i sokolanata, ~ija izgradba zapo~nala, ne se dovr{uva. Treba da se odbele`i deka Dru{tvoto ima{e ve`ba~i na spravi, golem broj deca i devoj~iwa i sekcija za hazena (odbojka). Vo periodot od 1935 godina se vodi prikriena borba pome|u Sokolskoto dru{tvo i SD "Jugoslavija", koja ne stivnuva se do propasta na predvoena (1939-1945) Jugoslavija. Sokolskoto dru{tvo vo 1939 godina re~isi zamira, a vo 1940 godina ve}e ne se ~uvstvuva negovata aktivnost.

      Po osloboduvaweto na Struga, lokalnata mladinska organizacija povede akcija za formirawe na DTV "Partizan" {to se ostvari vo mesec oktomvri 1951 godina. Za prv pretsedatel se izbra \or|i S. Poposki. Dru{tvoto se smestuva vo prostoriite - salata na crkvata Sv. \or|ija, a na prazniot plac pred nea se izgraduvaat igrali{ta za rakomet i odbojka. Vo svoite redovi dru{tvoto sobiralo nad 300 aktivni ~lenovi i okolu 200 ~lenovi {to go pomagale.

      Dru{tvoto opfa}alo pioneri od osmoletkite, potoa rabotni~kata mladina i izvesen broj povozrasni ~lenovi. Osobeno bile aktivni u~itelite po fizi~ko vospituvawe od Osmoletkata vo Struga. Na op{tinskite smotri, pokraj ~lenovite na "Partizan" od Struga, u~estvo zemale i dru{tvata od selata Draslajca, Vrani{ta, Trebeni{ta i Me{ei{ta. Na ovie smotri se pojavuvaa nad iljada pioneri, mladinki i mladinci. Po nekolkugodi{na aktivnost, rakometnata sekcija vo ramkite na dru{tvoto se oformuva vo posebno dru{tvo.