Boks


      Vo 1947 godina vo Struga se vra}a od Armija Van|el Ko~oski koj tamu nau~il da boksuva i stanuva bokser od velter kategorija so prili~no dobro iskustvo. Toj vedna{ se zafa}a so rabota i formira grupa bokseri koja se smesti vo salata na staroto osnovno u~ili{te i koja podocna dejstvuva vo ramkite na DTV. Ko~oski uspeva okolu sebe da pribere golem broj mladinci i pioneri i da go zgolemi interesot za boksot. Toj e trener i rakovoditel na bokserskata ekipa.

      Ekipata odr`uva javni bokserski me~evi no, bidej}i ~lenovite bea prili~no mladi, ne se zabele`ani pozna~ajni rezultati, osven rezultatot koj go postigna Ko~oski na Prvoto boksersko republi~ko prvenstvo odr`ano vo Skopje 1949 godina, kade {to vo svojata kategorija go osvoi vtoroto mesto.

      Za `al, aktivnosta na boksot trae okolu tri godini i po 1950, poradi nemawe prostorii i finansiski sredstva, taa prekinuva.